Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvy o poskytovaní služby a licenčnej dohody uzatvorenej prostredníctvom stránky svadobnysen.eu (ďalej len „webová stránka“), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi užívateľom a poskytovateľom prostriedkami diaľkovej komunikácie (ďalej len „VOP“). Tieto obchodné podmienky tiež upravujú právne vzťahy záujemcu o poskytnutie služby a poskytovateľa, ktoré vzniknú odoslaním objednávky a/alebo zaplatením ceny za produkt zo strany záujemcu.

1.2 Poskytovateľom služby je Ján Zoričák (Golden Star Video) so sídlom Sídl. Pri prameni 21, 054 01 Levoča, IČO: 47 056 193 (ďalej len „Poskytovateľ“).

Bankové spojenie:
mBank, a.s.
IBAN: SK15 8360 5207 0042 0403 1990
SWIFT (BIC) KÓD: BREXSKBXXXX

1.3 Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza s podnikateľským subjektom pre zabezpečenie jeho činnosti. Práva spotrebiteľa, povinnosti Poskytovateľa, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Tam, kde sa v tomto texte uvádza pojem zmluva o poskytovaní služby, má sa tým na mysli aj zmluva o poskytnutí licencie na použitie webovej služby.

2. Produkty webovej stránky a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby

2.1 Produkt poskytovaný užívateľovi prostredníctvom webovej stránky je služba, ktorá spočíva v umožnení vytvorenia reklamného priestoru poskytovaného prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet. Užívateľ službu využíva na vytvorenie profilu slúžiaceho na propagáciu svadobných služieb a to pre svoju vlastnú potrebu alebo pre potrebu jeho blízkej osoby. Presný popis produktov (vrátane ceny, dĺžky obdobia platnosti a zoznamu výhod a benefitov), lehoty na ich plnenie a spôsob poskytovania služieb je uvedený na webovej stránke. (ďalej len „webová služba“)

2.2 Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o poskytnutie služby prostredníctvom webovej stránky, objedná produkt tak, že:
(I) vyberie si balík z ponuky na webovej stránke; a
(II) vyplní registračný formulár (potrebné iba v prípade, že záujemca ešte nie je registrovaný).

2.3 Záujemca o poskytnutie produktu vybraním si balíka a následnou registráciou potvrdzuje, že tieto práva a povinnosti zmluvných strán budú upravovať jeho zmluvný vzťah s poskytovateľom. Akceptáciou registrácie zo strany poskytovateľa dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí služby medzi užívateľom (pôvodne záujemcom) a poskytovateľom. Ak poskytovateľ neoznámi užívateľovi inak, registrácia sa považuje za akceptovanú obdržaním platby za službu na účet poskytovateľa. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že k uzatvoreniu zmluvy dochádza vždy najskôr obdržaním platby za objednanú službu. K uzatvoreniu zmluvy nedôjde, ak záujemca/užívateľ si nevyberie balík a nezaregistruje na stránke svadobnysen.eu.

2.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie zmluvy s osobou mladšou ako 15 rokov.

2.5 Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný pri registrácii na webovej stránke pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje. Záujemca/užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý záujemcom/užívateľom poskytnutý údaj ukáže ako nepravdivý.

2.6 Poskytovateľ považuje vyplnenie registračného formulára zo strany záujemcu/užívateľa za čestné prehlásenie, že užívateľ dosiahol v čase uskutočnenia registrácie vek 15 rokov. Pri notifikovaní zo strany tretej osoby o nesprávnosti údajov o veku užívateľa bude tomuto užívateľovi okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom, bez možnosti vrátenia platby, ak sa právny zástupca maloletého s poskytovateľom nedohodnú inak.

2.7 Poskytovateľ môže záujemcovi/užívateľovi umožniť platbu prostredníctvom zľavového kódu, ktorý je použiteľný podľa podmienok oznámených Poskytovateľom a slúži na úplnú alebo čiastočnú úhradu ceny za službu. Uplatnením riadne poskytnutého zľavového kódu v súlade s podmienkami poskytovateľa sa do výšky ceny vyplývajúcej z podmienok tohto kódu považuje táto časť ceny za službu za uhradenú.

3. Licenčná dohoda a podmienky poskytovania služby

3.1 Po uhradení ceny za sprístupnenie webovej služby, ktorú si užívateľ vybral z ponuky webovej stránky, poskytovateľ sprístupní službu užívateľovi pridelením prístupových údajov k webovej službe a to na dobu podľa bodu 3.8 týchto VOP. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie prístupu na diaľku prostredníctvom služby internet bez možnosti stiahnutia webovej služby ako aplikácie, ak poskytovateľ neurčí inak. Povinnosti poskytovateľa sa považujú za naplnené od momentu sprístupnenia webovej služby užívateľovi. Cena za sprístupnenie webovej služby je zároveň cenou za poskytnutie licencie na jej použitie podľa podmienok uvedených v týchto VOP na dobu zodpovedajúcu prvej vete tohto bodu 3.1. VOP.

3.2 Poskytovateľ poskytuje užívateľovi nevýhradné a časovo obmedzené právo využívať webovú službu pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie.

3.3 Užívateľ nie je oprávnený sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k webovej službe akejkoľvek tretej strane.

3.4 Užívateľ nemôže používať webovú službu pre akýkoľvek protizákonný účel. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymazať a zneprístupniť elektronický obsah, ktorý by mohol vzbudiť vážne pohoršenie verejnosti najmä z dôvodu, že takýto obsah bude nezákonný. Poskytovateľ nezodpovedá za elektronický obsah uverejnený užívateľom v reklamnom profile.

3.5 Užívateľ prehlasuje, že má autorské a iné práva na zverejnenie elektronického obsahu. V prípade notifikácie zo strany tretej osoby o tom, že zverejnením elektronického obsahu je porušené právo tretej osoby, poskytovateľ si vyhradzuje právo tento elektronický obsah vymazať alebo zneprístupniť a to až do času, kým užívateľ nepreukáže, že je oprávnený tento obsah zverejňovať.

3.6 Užívateľ berie na vedomie, že využitím webovej služby a zaplatením za licenciu na jej použitie nedochádza k prenosu/prevodu autorských práv (duševného vlastníctva) poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti webovej služby sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

3.7 Užívateľ má právo na využitie webovej služby tak, že vytvorí reklamný profil podľa rozsahu špecifikácie objednaného produktu s právom prístupu k tomuto reklamnému profilu.

3.8 V prípade uzatvorenia zmluvy na webovú službu, je užívateľ oprávnený na prístup k webovej službe na obdobie uvedené pri tomto balíku služieb, ktorý je špecifikovaný na webovej stránke.

3.9 Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť a to bez nároku užívateľa na náhradu škody, prístup k webovej službe a reklamnému profilu v prípade, ak došlo k porušeniu autorských práv podľa týchto VOP alebo v prípade technických ťažkostí služby na strane poskytovateľa, cez ktorú užívateľ pristupuje k obsahu webovej služby. Poskytovateľ je v  prípade porušenia autorských práv oprávnený od zmluvy s užívateľom odstúpiť.

3.10 Poskytovateľ je povinný:

3.10.1 dodržať cenu, ktorá bola platná a zverejnená na webovej stránke v čase zaregistrovania užívateľa,

3.10.2 poskytnúť službu riadne a včas, ustanovenie bodu 3.9 týmto nie je dotknuté.

3.11 Poskytovateľ sa zaväzuje užívateľovi sprístupniť webovú službu bezodkladne po uhradení ceny, najneskôr do 4 dní od uhradenia ceny.

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1 Užívateľ je podľa §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od jej uzatvorenia bez uvedenia dôvodu.

4.2 Užívateľ postupuje pri odstúpení od zmluvy tak, že tento jednostranný právny úkon adresuje písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo emailom na adresu info@svadobnysen.eu, pričom poskytovateľ bude ako odstúpenie od zmluvy akceptovať akýkoľvek slovný výraz, z ktorého vyplýva nepochybná vôľa užívateľa od zmluvy odstúpiť podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Užívateľ tak môže urobiť aj prostredníctvom zaslania vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy. V prípade, ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy, poskytovateľ vráti užívateľovi už zaplatenú cenu za službu najneskôr do piatich pracovných dní. O obdržaní odstúpenia od zmluvy vydá poskytovateľ užívateľovi potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo na emailovú adresu oznámenú pri registrácii.

4.3 Odstúpením od zmluvy o poskytovaní služieb sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane.

4.4 Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy o poskytnutí služby odstúpiť v prípade, ak dôjde k porušeniu povinností užívateľa podľa týchto VOP, najmä, nie však výlučne k použitiu webovej služby na iné ako súkromné účely v súlade s licenčnými podmienkami.

5. Reklamácie a sťažnosti

5.1 Užívateľ môže reklamovať poskytnutú službu písomne na adresu sídla poskytovateľa alebo emailom na adresu info@svadobnysen.eu. Užívateľ tak môže urobiť aj prostredníctvom zaslania vyplneného formulára na podanie reklamácie a/alebo sťažnosti.

5.2 Poskytovateľ užívateľovi o podanej reklamácii a/alebo sťažnosti na poskytnuté služby vystaví bezodkladne písomné potvrdenie, ktoré bude odoslané na jeho adresu alebo na emailovú adresu oznámenú pri registrácii.

5.3 Pri uplatnení reklamácie užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (Meno a priezvisko, Adresa elektronickej pošty, Adresa trvalého bydliska, prípadne iná korešpondenčná adresa pre potreby reklamácie a/alebo sťažnosti), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie, prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú službu musí užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

5.4 Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

5.5 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 5.4 tohto článku má užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú.

5.6 O vybavení reklamácie vydá poskytovateľ užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

5.7 O vybavení reklamácie informuje poskytovateľ užívateľa zaslaním emailovej správy spolu s výstupným a prípadne aj prijímacím protokolom na emailovú adresu užívateľa oznámenú pri registrácii, v prípade, ak užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom emailu. Ak užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, poskytovateľ zašle výstupný a prípadne aj prijímací protokol na kontaktnú adresu užívateľa uvedenú v reklamácii.

5.8 Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

5.9 Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

5.10 Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

5.11 Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy: 

5.11.1 ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady,

5.11.2 ide síce o odstrániteľné vady, avšak užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach,

5.11.3 ide síce o odstrániteľné vady, avšak užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby,

5.11.4 Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

5.12 Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

5.13 Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poskytovateľ.

5.14 Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

5.14.1 odstránením vady poskytovanej služby,

5.14.2 výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s užívateľom,

5.14.3 vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy),

5.14.4 vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby,

5.14.5 odôvodneným zamietnutím reklamácie.

5.15 V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa kupujúcemu užívateľovi vráti.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

7.2 Pre práva a povinnosti záujemcu/užívateľa a poskytovateľa platia obchodné podmienky platné v čase vzniku právneho úkonu.

7.3 Záujemca/užívateľ a poskytovateľ sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme emailových správ.

7.4 Záujemca/užívateľ vybraním si balíka a registráciou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Levoči dňa 7.4.2021

Súbory cookies používame pre lepší zážitok s našou web stránkou. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.